Uppdragsspecifikation

Utredning av nyttan med 3-D Internet-browsers

Bakgrund

För presentation av information via Internet/Intranet används i de flesta fall HTML-format. Detta format är enbart två-dimensionell och har i och med det många begränsningar.

En ny teknik som håller på att etableras som standard är VRML. Kan denna nya teknik ge nya möjligheter som användargränssnitt mot applikationer inom vårt område?

Med detta som bakgrund har detta examensarbete föreslagits för att utreda möjligheterna med ovan nämnda tekniker.

Syfte

Syftet är att samla in och sammanställa information avseende utvecklingen inom VRML-tekniken. Vad är möjligt nu och inom en nära framtid? Utredningen ska även undersöka vilka utvecklingsverktyg som finns och vilka fördelar/nackdelar respektive verktyg ger.

Dessutom ska en prototyp runt ett av oss föreslaget stödsystem tas fram för att visa på de möjligheter som idag finns. Vid konstruktion av denna prototyp ska en av de ovan undersökta verktygen användas.

Mål

Målet är ett godkänt examensarbete. Detta i form av en framtagen rapport om var VRML-standarden står idag, vilka verktyg som finns samt hur den har använts i en prototyp.

Omfattning

Examensarbetet skall omfatta 20 effektiva veckor.

I arbetet ingår att själv söka tillgänglig information samt att använda tekniken i syfte att nå ovan nämnda mål.

Allt resultat skall redovisas i en skriftlig rapport.

En grov fasindelning:

  • Förstudie: Förberedande informationsinsamling, uppgörande av plan för fortsatta aktiviteter samt framtagning av rapportstruktur, 4 veckor.
  • Analys: Analys av problemområdet, fördjupningsstudie samt fortsatt informationsinsamling 6 veckor.
  • Utförande: Testning och utvärdering av VRML 8 veckor.
  • Rapportskrivning: Slutsatser och resultat beskrivs. 2 veckor. Tiderna förutsätter att rapporten skrivs under samtliga faser och att det endast är slutsatser och slutlig formgivning som görs i denna fas.

Resultat

Leveranser

Den skrivna rapporten som utgör resultatet skall vara skriven i MS-Word samt finnas i datorlagrad form. Leverans sker till Telia Engineering, examinator samt till examensarbetaren.

Prototyp är Telia Engineerings egendom.

Muntlig presentation av examensarbetet skall göras för TEAB Sundsvall.

Godkännande av resultat

Handledaren på Telia Engineering kommer att godkänna varje fas innan nästa påbörjas samt godkänner den slutgiltiga rapporten. Slutrapporten skall också godkännas av examinator.

Tidsplan

Examensarbetet beräknas starta 1997-08-18 och vara klart 1998-01-18

Kostnader

ARBETSMÄNGD

Detta examensarbete beräknas innebära 800 timmar för examensarbetaren och handledningen beräknas till 80 timmar.

ÖVRIGT

Telia Engineering står för eventuella kostnader avseende utvecklingsmiljö och verktyg.

Förutsättningar

Åtaganden

Telia Engineering står för utvecklingsmiljö och verktyg.

Arbetet bedrivs vid Telia Engineering Sundsvall på Windows-NT.

Examensarbetet skall skrivas i Microsoft Word på engelska eller svenska. Strukturen på rapporten bestäms lämpligen så snart som möjligt med synpunkter från examenarbetare, handledare och examinator.

Risker

Inga direkta risker föreligger.

Kopplingar till andra uppdrag

Informella kopplingar kan föreligga till annat arbete inom Telia Engineering.

Arbetsformer och organisation

Ansvariga hos leverantören

Umeå Universitet

Christoffer Nilsson Examensarbetare

Per Lindström Examinator

Lars-Erik Janlert Handledare

Kontaktpersoner hos beställare

Telia Engineering AB

Ulf Henriksson St f Utvecklingschef

Gunnar Boström Ansvarig för examensjobb

Ivar Grahn Handledare

Styrning och uppföljning

Examensarbetaren rapporterar löpande till både handledare och examinator enligt sinsemellan överenskommen omfattning. Rapportering sker lämpligen muntligt.

Strukturen på arbetet bestäms i samförstånd mellan examensarbetare, handledare och examinator.

Hantering av kravändringar

Ändringar av förutsättningar hanteras och beslutas i samråd mellan examensarbetare, handledare och examinator.


Tillbaka till huvudsidan